Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

CLGI: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

  1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CLGI en de klant waarop CLGI deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CLGI, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezittende eigenschappen die door CLGI in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:

CLGI levert pas uit na ontvangst van betaling en stuurt mail voor akkoord alvorens het product te bedrukken. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt CLGI zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over het retourneren van zendingen/producten:

Voor alle aankopen geldt dat wanneer iemand een order geplaatst heeft, eerst mail contact met CLGI heeft over hoe het product er komt uit te zien,  de klant controleert dus zelf op spelfouten of verkeerde afbeelding etc. Na akkoord, word door CLGI het desbetreffende product bedrukt en kan de klant zich niet meer terugtrekken op de bestelling of retourneren na ontvangst opgemerkte fout.
Indien het product beschadigd is geleverd kan de klant hier een foto van maken en mailen met CLGI.
Indien een Product beschadigd of kapot is aangekomen kan de klant binnen 7 werkdagen dit melden, dan word er voor de klant een nieuw product gemaakt, CLGI stort geen geld terug. Wel is het mogelijk om dit als te goed te houden voor een ander product indien gewenst.

 Over de levering:

CLGI doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien CLGI een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant CLGI schriftelijk in gebreke te stellen.
Bij de bestellingen die worden verstuurd betaalt de klant  de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

Over het versturen:

CLGI draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is CLGI gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Over de garantie:

CLGI garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door CLGI op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen.
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door CLGI overgenomen.
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van CLGI te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 7 dagen doch niet later dan een 14 dagen na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist CLGI of het artikel vervangen wordt.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. CLGI is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
CLGI is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door CLGI geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van CLGI. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van CLGI.

 

Over Privacy:

Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens.
U heeft altijd een recht op gratis informatie, correctie, blokkering en evt. verwijdering van uw opgeslagen gegevens. Neem per e-mail contact op met info@clgi.nl of stuur ons uw verzoek per post.
Wij geven uw persoonlijke gegevens inclusief uw adres en uw e-mailadres niet aan derden door. Hiervan uitgezonderd zijn onze toeleveranciers die deze gegevens nodig hebben voor de afwikkeling van uw bestelling. In deze gevallen beperkt de omvang van de doorgegeven gegevens zich echter tot op het noodzakelijke minimum.

Privacyverklaring:

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking:

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van uw bestelling en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens:

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor verwerking van uw bestelling. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies:

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan CLGI geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.